Inventaire vun de Gebaier

D’Gemeng Beefort ass am November 2015 dem Klimapakt bäigetrueden. An deem Kader gëtt elo een Inventaire vun de Gebaier um Gebitt vun der Gemeng gemeet. Den Ufank maachen Déiljen a Grondhaff an d’Awunner gi mat engem Flyer informéiert. Beefort kënnt an e puer Wochen un d’Rei.

Weider Informatiounen zum Klimapakt ginn et um Site www.pacteclimat.lu