Subsidien an Hënn

Dëser Deeg konnt een an der Bréifboîte zwee Formulaire fannen. Den éischte Formular ass fir déi ganz fläisseg Schüler a Studente bestëmmt, déi am leschte Schouljoer eng ganz gutt Moyenne konnten opweisen resp. den Examen gepackt hunn. Hei ass de leschten Delai de 25. November. Bis 31. Dezember hunn d’Awunner vun der Gemeng Zäit fir hire Hond un- oder ofzemellen. Als Info déi zwee Formulairen.

subsides2

hunde